CLEMON - recrutare - selecţie - plasare forţă de muncă
/ prima pagină / Recrutare şi consiliere profesională
Recrutare şi consiliere profesională

Pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de muncă...

Informarea şi consilierea profesionalǎ reprezintǎ orice informaţie şi/sau sprijin specializat oferit unei persoane cu privire la: alegerea unei ocupaţii, progresul într-o ocupaţie, adaptarea la o ocupaţie care se modificǎ, schimbarea ocupaţiei sau orice alte probleme legate de o profesie (modalitǎţi de menţinere a locului de muncǎ, etc.).

Activităţile de informare, consiliere şi orientare profesională includ:
 • Servicii furnizate pentru persoane de toate vârstele în orice moment al vieţii acestora, cu scopul de a le asista în alegerea celor mai bune oportunitǎţi de educaţie, formare sau ocupare, şi de a le sprijini în propria dezvoltare personală şi profesională.
 • Servicii pentru persoanele care nu au intrat înca pe piaţa muncii, pentru cei care caută un loc de muncă sau pentru persoanele angajate care doresc să se reorienteze către o altă profesie/ocupaţie sau să se specializeze într-un anumit domeniu.
Informarea şi consilierea profesionalǎ este alcǎtuitǎ din douǎ tipuri importante de servicii:
1. Informarea profesionalǎ (vocational orientation)
 • Presupune furnizarea de informaţii legate de evoluţia pieţei muncii, analiza ocupaţionalǎ, posibilitǎţi de instruire, modalitǎţi de folosire a testelor de autoevaluare, etc.;
 • Identificarea nevoilor de informare a clientului;
 • Acordarea de informaţii privind piaţa muncii: despre ocupaţii, meserii şi profesii, condiţii de exercitare, de salarizare şi promovare, condiţii impuse de angajatori, dinamica ocupaţiilor;
 • Acordarea de informaţii despre persoana care solicitǎ sprijin (profilul psihologic, interese profesionale), identificarea punctelor tari ca elemente de bazǎ în stabilirea traseului profesional.
2. Consilierea profesionalǎ
 • Forma confidenţialǎ de a oferi sprijin persoanelor aflate în situaţii de crizǎ (şomaj) bazat pe respectul pentru client, sau în scopul prevenirii acestora;
 • Presupune o formǎ specialǎ de comunicare, o relaţie stabilitǎ între douǎ persoane, consilier şi client, de fiecare datǎ unicǎ. Este bazatǎ pe principiul dezvoltǎrii personale şi presupune încurajarea autonomiei şi creşterea gradului de motivare a clientului, astfel încât acesta sǎ se implice activ în rezolvarea problemelor personale, asumându-şi responsabilitatea luǎrii unor decizii în plan profesional.

Informarea şi consilierea profesionalǎ se realizeazǎ prin acordarea de servicii de consiliere individualǎ sau de grup, oferite la cerere, persoanelor în cautarea unui loc de muncǎ, acestea urmând a beneficia de servicii gratuite, ce au ca scop creşterea şanselor de a gǎsi un loc de muncǎ corespunzǎtor aspiraţiilor profesionale, pregǎtirii profesionale şi ofertei de locuri de muncǎ existente pe piaţa localǎ. Serviciile vor fi oferite promovând egalitatea de şanse la angajare pentru grupurile vulnerabile cum sunt şomerii de lungǎ duratǎ, cu accent pe încurajarea şi pregǎtirea şomerilor în demararea propriei afaceri.

 1. Identificarea problemelor clientului;
 2. Stabilirea împreunǎ cu persoanele consiliate a paşilor ce trebuie parcurşi pentru alegerea ocupaţiei/meseriei, pentru încadrarea în muncǎ sau formarea profesionalǎ;
 3. Formularea obiectivelor, scopurilor clientului;
 4. Întocmirea planului individual de acţiune pe baza rezultatelor discuţiilor individuale şi a testǎrilor efectuate;
 5. Organizarea de aplicaţii practice pentru însuşirea tehnicilor şi instrumentelor de cǎutare a unui loc de muncǎ: întocmirea unui CV, a scrisorii de intenţie, prezentarea la interviu;
 6. Monitorizarea şi evaluarea pe întreg parcursul procesului de informare şi consiliere profesionalǎ a fiecǎrui client;
Serviciile constau în:
 • Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
 • Evaluarea şi autoevaluarea personalitǎţii în vederea orientǎrii profesionale;
 • Dezvoltarea abilitǎţii şi încrederii în sine a persoanelor în cǎutarea unui loc de muncǎ, în vederea luǎrii de cǎtre acestea a deciziei privind propria carierǎ;
 • Consilierea profesionalǎ şi instruirea în metode şi tehnici de cǎutare a unui loc de muncǎ şi de prezentare la interviuri;
 • Încurajarea şi pregǎtirea şomerilor în demararea propriei afaceri;
 • Pregǎtirea adulţilor astfel încât sǎ facǎ faţǎ cererilor de pe piaţa muncii naţionale si europene, în condiţiile integrǎrii în UE;
 • Asigurarea mobilitǎţii profesionale dictatǎ de o economie în continuǎ schimbare şi de societatea informaţionalǎ;
 • Facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor ţintǎ defavorizate, ţinând seama de nevoile lor specifice.

Pentru angajatori...

Recrutarea şi selecţia profesionalǎ defineşte procesul complex de identificare a acelor particularităţi individuale ale potenţialilor candidaţi pentru angajarea pe un post de muncǎ.

Recrutarea este activitatea de cǎutare şi atragere în organizaţie a unui grup de persoane capabile şi interesate sǎ ocupe posturile vacante, grup din cadrul cǎruia se pot alege candidaţi corespunzǎtori pentru aceste posturi.

Strategia de recrutare începe prin definirea nivelului la care se va desfǎşura aceasta: local, regional sau naţional. Noi încercǎm sǎ identificǎm cea mai potrivitǎ sursǎ de recrutare, în funcţie de localizarea, mǎrimea, imaginea şi bugetul angajatorului, precum şi de natura posturilor vacante.

Selecţia este procesul prin care sunt aleşi, dintre candidaţii recrutaţi, cei ce vor primi oferta de angajare şi este reprezentatǎ de o serie de etape prin care trebuie sǎ treacǎ persoanele care candideazǎ la un post pentru a fi angajate astfel încât cu fiecare etapǎ sǎ se reducǎ grupul de salariaţi potenţiali pânǎ ce, în cele din urmǎ, va fi angajatǎ o singurǎ persoanǎ.

Serviciile noastre se bazează pe o infrastructură modernă prin care atât cerinţele angajatorului cât şi cele ale candidatului sunt respectate în totalitate, având ca scop final îndeplinirea cerinţelor clienţilor noştri.

Etapele pe care le parcurgem in selectarea unui candidat:
 • Interviu preliminar
 • Examinare psihoaptitudinalǎ
 • Interviu de selecţie
 • Selectarea locului de muncă ideal
 • Conceperea şi organizarea datelor trimise către angajator
 • Organizarea interviului cu angajatorul
 • Întocmirea dosarului personal
 • Asistenţă în încheierea contractului de muncă
 • Întocmirea fişei postului

Detalii de contact

S.C. CLEMON S.R.L.
Adresă:

Baia Mare, Maramureş, România

Telefon:

0362 417 808

FAX:

0362 814527

Mobil:

0744 424 297

E-mail:

Mail Recrutare

Formular de contact